หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

  หน้าหลัก
  แนะนำคณะ
  อาจารย์ประจำคณะ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียน ระดับ ปวส.
  ผลงานของคณะ
  ห้องปฏิบัติการ
  งานวิจัยการเรียนรู้
  ศิลย์เก่าดีเด่น
  ข่าวกิจกรรมคณะ
  งบประมาณและโครงการ
  ข้อมูลคุรุภัณฑ์
  ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
 
อ.อังคณา ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะการตลาด

ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาการตลาด (Marketing)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    การตลาด 
ปรัชญา          :    -

 

 

   คณะวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด  
กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
- การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การวิจัยทางธุรกิจ
- การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
- การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
- การทำงานเป็นทีม

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- การบัญชี
- การโฆษณา
- การจัดการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- นักขายและนักการตลาด
- นักโฆษณา
- นักประชาสัมพันธ์
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อ สาขาวิชาการตลาด
โทร.02-517-3999   ต่อ 701 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ thaksina5@hotmail.co.th 
หรือติดต่อที่สาขาการตลาด ได้ที่ ชั้น7 ห้อง 701

 

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557