หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > ประวัติวิทยาลัยฯ
ประวัติสถานศึกษา::
 

รหัสสถานศึกษา  
   
ชื่อสถานศึกษา  
   
ชื่อภาษาอังกฤษ
   
ชื่อเดิม   
   
ชื่อย่อ
   
ประเภทสถานศึกษา    
  
เขตพื้นที่ทางการศึกษา  
   
ที่ตั้ง     

10100910
 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
 Thaksina Business Technological College
 โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
TSN
วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
เขต2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
 เลขที่ 850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 
  ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง
ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
     ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดทำการสอนและก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ เดิมเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมและช่างอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิดสอนวิชาบัญชี แผนวิชาธุรกิจทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. สายวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการตลาดเพื่อตอบสนองการขยายกิจการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนางานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าขาย การประกอบธุรกิจSME โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิทยาลัยให้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ สถานที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน สะอาดร่มรื่น อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงของเอกชนและรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ครู-อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ ให้การดูแล นักเรียน-นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นคุณภาพและคุณธรรมตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557