หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

คณะผู้บริหาร
     
       
    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
   
 

 

   
    นางเยาวลักษณ์  เพ็งอิ่ม
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มวิทยาลัยขนาดใหญ่ ในเครือไทย-เทค
   
       
    นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
ผู้อำนวยการ
   
       
    นางสาวจิตินันท์ อิสโม
รองผู้อำนวยการ
   
   
  นางจารุณี อาจหาร
หัวหน้าสำนักงาน
มาตรฐานการศึกษา
นางสาวนำโชคผุยแพง
หัวหน้าสำนักงานบริการ
นายวีรพล สินทอง
หัวหน้าสำนักธุรกิจ
 
   
  นางสาวนิรัชดา พรมวงศ์
คณบดีคณะวิชาการบัญชี
นางอังคณา ปิ่นแก้ว
คณบดีคณะวิชาการตลาด
นางสาวยุพา จันทรภิรมย์
คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์
 
 

     
  นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์ศรี
หัวหน้าคณะ E-Learning
     
         
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557