หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > ความคาดหวังวิทยาลัย
ความคาดหวังกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค::

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค ที่พยายามศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนำเชิงกลยุทธและพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของไทย – เทค เป็นคนเก่ง ก้าวล้ำ นำสมัย รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารและการจัดการวิทยาลัยเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจึงกำหนดให้ดำเนินเหมาะสมดังต่อไปนี้ 
 เป้าหมายของวิทยาลัย
1.พันธกิจ 7 ประการ ครูทุกคนต้องใช้เทคนิค ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มี RESEARCH (งานวิจัย) CASE STUDY (กรณีศึกษา) PRESENT(การให้นักเรียนรายงานหน้าห้อง )GAMES OR ACTIVITIES (การจัดเกมส์หรือกิจกรรม) GUEST SPEAKER (เชิญวิทยากร) STUDY TOUR (การศึกษาดูงาน) MEDIA (สื่อการสอน)
2.P.E.C. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถเด่นชัด 3 ประการ คือPROFESSIONAL (ความเป็นมืออาชีพ)ENGLISH (ภาษาอังกฤษ) COMPUTER (คอมพิวเตอร์)
3.S.E.L.F. แนวทางที่นักเรียน – นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความตระหนักถึง SOCIAL(การช่วยเหลือชุมชน – สังคม) ENVIRONMENT (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) LIFE (การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข) FAMILY(การสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัว)
4.SSR โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม
5.โครงการผู้นำ เป็นการจัดตั้งโครงการให้กรรมการนักเรียน- นักศึกษา 4 กลุ่ม คือ คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการสาขาวิชา และคณะกรรมการห้องเรียน เป็นผู้ที่น่ารู้ จักคิดทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยใช้ความรู้ที่เรียนและบูรณการตามความเหมาะสม 
6.โครงการ 5,000สร้างสรรค์ความคิดเนรมิตปัญญาทางชีวิต วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ให้นักเรียนเพื่อลงทุนฝึกหัดทางธุรกิจห้องเรียนละ 5,000 บาท โดยอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้สามารถนำประสบการณ์มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557