หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

หน้าหลัก > พันธกิจวิทยาลัยฯ
พันธกิจวิทยาลัย::

1. ผลิตนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความรู้ ความสมารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์
2. ส่งเสริมผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ครูและนักเรียนนักศึกษา
3. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริ่มกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นผลเมืองไทยและ
พลโลก
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 7 ประการ
1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
2. เกมส์ / กิจกรรม
3. การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4. การศึกษาดูงาน 
5. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
6. กรณีศึกษา 
7. งานวิจัย

พันธกิจภาควิชาพื้นฐาน 5 ประการ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ 
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์ 
4. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าชีวิต 
5. เสริมสร้างอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา

พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
3. การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME’S
4. การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป 
5. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557