หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TSN

บริการห้องสมุด
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  สื่อออนไลน์
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
 
การบริการการห้องสมุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคำบรรยายที่ได้รับในชั้นเรียน 
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1.เวลาใช้ห้องสมุด 
1.1 วันจันทร์-ศุกร์(08.30-19.00 น.) 
1.2 วันอาทิตย์ (08.00-18.00) 
 
2. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด
2.1  ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่            
2.2 นักเรียนและนักศึกษา 
2.3 บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ 
 
3. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
3.1 นำรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 ภาพ แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 
3.2 ต้องไปติดต่อขอทำบัตรสมาชิกที่แผนกห้องสมุดด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประจำตัวตัวนักศึกษาไปแสดงด้วย 
3.3 หัวหน้าแผนกห้องสมุด มีสิทธิที่จะพิจารณางดอนุญาตนักศึกษาที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด
มีให้เป็นสมาชิกของห้องสมุด
 
4. มารยาทในการการใช้ห้องสมุด
4.1นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเวลาเข้าห้องสมุด 
4.2ห้ามนำเอกสารหรือหนังสือส่วนตัวเข้าไปในห้องสมุด ให้วางในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
4.3 เมื่อหยิบหนังสือเล่มใดออกมาอ่านแล้ว โปรดวางไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บเข้า ชั้นเอง 
เพราะนักศึกษาย่อมไม่ทราบรายละเอียดของการแยกหมวดหมู่ 
4.4 ช่วยกันรักษาสิ่งของในห้องสมุด ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมุด 
4.5ก่อนออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและเอกสารทุกชนิดที่จะนำออกจากห้องสมุด 
4.6ติดตามอ่านประกาศต่างๆ ของแผนกห้องสมุดเสมอ เพื่อจะได้รับทราบเหตุการณ์ 
4.7 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนคำแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยเคร่งครัด 
4.8 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
4.9 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องสมุด 
4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
 
5. ระยะเวลาของการยืม
5.1 หนังสือประเภททั่วไปทิ้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษยืมได้ 7วัน  วรสารฉบับเก่าที่ออกวางตลาดแล้ว กว่า 2 สัปดาห์ 
ยืมได้ 3 วัน 
5.2 หนังสือประเภทตำราทิ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืมได้ 7 วัน 
5.3 หนังสือสงวน หมายถึง หนังสือที่ได้รับคำร้องขอให้จดไว้เป็นพิเศษ เพราะมีความจดจำเป็นต้องใช้มาก 
ยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และคืนห้องสมุดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 10.00 น. สำหรับวันเสาร์ยืมได้ 
เวลา 16.00 น. ส่งคืนวันจันทร์ ไม่เกิน 10.00น. 
5.4 หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนากห้องสมุด คือ 
- หนังสืออ้งอิงได้แก่ พจานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี 
- วารสารฉบับใหม่  –นิตยสาร –จุลสาร 
- หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.5 หนังสือที่ห้องสมุดได้รับใหม่ จะต้องแสดงให้ชมเป็นเวลา 2 วัน ก่อนที่จะให้ยืมตามระเบียบ
 
6. จำนวนหนังสือที่ขอยืม 
6.1 อารจารย์มีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 3 เล่ม 
6.2 นักศึกษามีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 2เล่ม และจะยืมเล่นต่อไปได้เมื่อนำหนังสือที่ได้ขอยืมไปแล้วมาส่งคน ห้องสมุดเสียก่อน 
6.3 เจ้าหน้าที่ขอยืมได้คราวละ 1 เล่ม เฉพาะหนังสือประเภททั่วไปเท่านั้น
 
7. วิธีขอยืมหนังสือ 
7.1นำบัตรยืมออกจากซอง ซึ่งอยู่ด้านหลังของหนังสือแล้วเขียนแล้วเขียนชื่อคณะสาขาวิชา และระดับให้อ่านออกชัดเจน
พร้อมทั้งนำบัตรสมาชิกห้องสมุดไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
7.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบันทึกกำหนดวันส่งในบัตรยืมและในบัตรสมาชิกห้องสมุด ตลอดจนเก็บหลักฐานในการยืมแล้ว
จึงจะนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้ 
7.3การยืมหนังสือทุกครั้ง จะไปติดต่อด้วยตนเอง 
7.4ถ้าเป็นหนังสือวารสาร ให้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร เล่ม ฉบับที่ วันที่ พ.ศ. ของวารสารด้วย 
7.5ก่อนวันสุดท้ายของภาคเรียน นักศึกษาต้องส่งหนังสือ เล่มใดเสร็จก่อนกำหนดส่งโปรดนำส่งคืนห้องสมุดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง 
7.6นักศึกษาผู้ใดส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และชำระค่าปรับทันที ผู้ที่ไม่แจ้งให้ทราบและค้างค่าปรับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสืออื่นๆออกจากห้องสมุดอีกจนกว่าจะได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 
 
8. วิธีส่งคืนหนังสือ 
8.1ต้องคืนหนังสือตามกำหนด วันที่แจ้งในบัตรยืม ที่อยู่ในซองด้านในปกหลังของหนังสือ 
8.2ต้องนำไปคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่โต๊ะรับจ่ายหนังสือ จะนำไปวางคืนไว้ในห้องสมุดโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ 
8.3เจ้าหน้าที่จะเซ็นชื่อกำกับชื่อหนังสือที่ส่งคืนในบัตรยืม และในบัตรสมาชิกห้องสมุด 
8.4นักศึกษาตรวจดูการเซ็นของเจ้าหน้าที่ในการรับคืนให้เรียบร้อยทุกครั้งเพื่อความแน่ใจ มิฉะนั้นถ้ามีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้หนังสือให้แก่ห้องสมุด
 
9. วิธีการยืมหนังสือจอง
9.1 นักศึกษาซึ่งมีหนังสืออยู่ในครอบครองจะลงชื่อจองล่วงหน้าอีกไม่ได้ 
9.2สิทธิ์ในการใช้หนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นไปตามลำดับการจอง และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผุ้ที่ลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น 
9.3 ให้นักศึกษาเขียนรายชื่อที่จองในแบบฟอร์ม ห้องสมุดจะแจ้งกำหนดไปรับหนังสือให้ทราบ 
9.4 ให้มารับหนังสือจองหลังเวลา 13.00 น. หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
9.5 ในกรณีที่หนังสือที่จองยังไม่มีผู้นำมาคืน ถ้าผู้จองยังไม่สละสิทธิ์ของการจอง ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ที่ไว้เพื่อจะ
เก็บหนังสือไว้ให้ผู้จองอีกถ้าผู้ใดไม่ติดตาม ห้องสมุดถือว่าผู้จองสละสิทธิ์ และจะอื่นยืมต่อไป 
 
10. การปรับ 
10.1 หนังสือประเภททั่วไป ปรับวันละ 1.00 บาทต่อเล่ม 
10.2 หนังสือประเภทตำรา ปรับวันละ 2.00 บาทต่อเล่ม 
10.3 หนังสือสงวน ปรับชั่วโมงละ 1.00 บาทต่อเล่ม วันละ 5 บาท ใน เวลาปกติ ปรับชั่วโมงละ 3.00 บาท ต่อเล่ม 
10.4 ผู้ที่ส่งหนังสือเกินกำหนด จะมีชื่อปรากฏบนป้ายประกาศของห้องสมุด และจะมีใบเตือนแจ้งให้ทราบจากห้องสมุด 
10.5ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าปรับจะถูกถอนชื่อในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย 
10.6ถ้าหนังสือหาย หรือชำรุด จะต้องเสียค่าปรับตามแต่หัวหน้าแผนกห้องสมุดจะพิจารณาและหัวหน้าแผนก
ห้องสมุดจะส่งหลักฐาน และยอดเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน เพื่อให้แผนกการเงินหักเงินจำนวนนั้นจากค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา 
10.7 การจ่ายค่าปรับ ทางห้องสมุดจะทำยัญชีไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ชำระค่าปรับลงบัญชีและเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกครั้ง
เมื่อสิ้นปีการศึกษาห้องสมุดจะประกาศยอดจำนวนเงินให้ทราบ
 
 
 

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsnservice@hotmail.com

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557