หน้าหลัก สมัครเรียน         เอกสารเผยแพร่ MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning

  Welcome To . . TSN

แบบฟอร์ม สมัครเรียน'

ข้อมูลการสมัครเรียน'
ชื่อของคุณ :  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
เบอร์โทรติดต่อ : รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
อีเมล์ของคุณ : คณะวิชาการบัญชี คณะวิชาการบัญชี
สนใจสมัครเรียนระดับ : คณะวิชาการตลาด คณะวิชาการตลาด
คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สนใจสมัครเรียนคณะ :

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
เวลาเรียน
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
อื่นๆ :

(โปรดระบุ
)
รอบเช้า : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ รอบเช้า : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 14.20 น. เวลา 08.00 - 14.20 น.
    รอบบ่ายพิเศษ ทุกระดับ! เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
       
    หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษา ได้รับ
    1. ใบ รบ.1 ฉบับจริงหรือใบรับรอง 1. มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
    2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 2. มีสิทธิขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาของรัฐบาล(กยศ.)
    3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3. บุตรข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเรียนได้
    4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 4. ให้สิทธิยืมใบเสร็จค่าเล่าเรียนได้
    5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา 5. มีสิทธิได้เรียนคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
    6. ค่าธรรมเนียมการเรียน 6. เรียนภาษากับเจ้าของภาษา
      7. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้อง
ติดเครื่องปรับอากาศ
      8. สมัครเรียนวิชาทหาร(รด.) ได้ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
      9. ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
      10. นักเรียน - นักศึกษาทุกคน มีประกันอุบัติเหตุ
      11. มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันการ
ศึกษาชั้นสูงขึ้น ทั้งรัฐและเอกชน
       
     
สมัครเรียน   |   โครงสร้างหลักสูตร   |   ปฎิทินกิจกรรม   |   แหล่งการเรียนรู้   |    ประชาสัมพันธ์จัดหางาน   |   ชุมชนวิทยาลัย  

Contact Us © Thaksina Business Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (TSN)
850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2517-3999 Fax. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email: tsn@thai-tech.ac.th

Follow us :     Share
       Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วัน 2 / 9 / 2557